خطوط اختصاصی 3000

قیمت غیر سفارشیقیمت سفارشیارقامنوع خط
17,00033,0001430002666xxxxxx
80,000100,0001230002666xxxxx
110,000130,0001030002666xxxx

خطوط اختصاصی 1000

قیمت غیر سفارشیقیمت سفارشیارقامنوع خط
17,00033,000141000xxxxxxxxxx
40,00073,000131000xxxxxxxxx
73,000143,000121000xxxxxxxx
143,000275,000111000xxxxxxx
185,000410,000101000xxxxxx
250,000510,00091000xxxxx
360,000710,00081000xxxx

خطوط اختصاصی 5000

قیمت غیر سفارشیقیمت سفارشیارقامنوع خط
25,00015,000145000xxxxxxxxxx
3300065,000135000xxxxxxxxx
125,00070,000125000xxxxxxxx
225,000140,000115000xxxxxxx
310,000190,000105000xxxxxx
410,000240,00095000xxxxx
520,000320,00085000xxxx

خطوط اختصاصی 2000

قیمت غیر سفارشیقیمت سفارشیارقامنوع خط
استعلام شود220122000xxxxxxxxxx
استعلام شود430,000102000xxxxxxxxx
استعلام شود750,00092000xxxxxxxx
استعلام شود1,260,00082000xxxxxxx

خطوط ثابت تهران

قیمتنوع خطارقام
000,00082000xxxxxxx